1 commis de cuisine Resto Vegan (M/F/X)

  • Vacature
  • voltijds
Functieomschrijving

(NL ONDERAAN)

Dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle, un programme d’insertion socio-professionnelle, l’asbl Recyclart engage

 

1 commis de cuisine Resto Vegan (M/F/X)

 

Fonction

Encadré au sein de la cuisine du café-restaurant «Bar Recyclart »

/          Mise en place et préparation des plats Vegan

/          Aides diverses afférant au bon fonctionnement de la cuisine

/          Suivi des commandes

/          …


In het kader van het Doorstromingsprogramma, een opleiding - en tewerkstellingsprogramma, zoekt de vzw Recyclart

1 keukenhulp vegan Resto # Welcome (M/V/X)

Functie

Binnen de omkadering van een ploegbegeleider in het restaurant « Bar Recyclart »

/          Klaarzetten van de keuken en voorbereiding van de schotels

/          Algemene ondersteuning van de chef

/          Opvolging van stock en bestellingen

/          … 

Uw profiel

(NL ONDERAAN)

Profil

/            flexible

/            Etre passionner par la cuisine

/            Avoir envie de créer des nouveaux plat vegan

/            Travailler dans un esprit zero waste

Répondre au condition Ecosoc:

/           Ne pas disposer d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire ;

/           Etre inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé pendant au moins 624 jours sur les trente-six mois calendrier qui précèdent l'entrée en service et ne pas disposer d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

/           Etre un demandeur d'emploi avec aptitude réduite au sens du l'article 7,

/           2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi;

Faire partie des publics cibles des mesures `accompagnement de publics ayant des problématiques spécifiques' et NEETs (jeune ni aux études, ni au travail, ni en formation) tels que définis par Actiris ou tels que définis dans le cadre des partenariats développés par Actiris.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Profiel

/          Gepassioneerd zijn door koken

/          Zin hebben om nieuwe recepten uit te proberen

/          In de geest van zero waste principe werken

Recht hebben op een ecosoc contract:

/          Geen diploma of getuigschrift van middelbaar onderwijs bezitten ;

/          ingeschreven zijn bij Actiris als werkzoekende die minstens 624 dagen werkloos is geweest tijdens de 36 kalendermaanden die voorafgaan aan het begin van de tewerkstelling en geen diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald;

/          Een werkzoekende met verminderde arbeidsgeschiktheid zijn in de zin van artikel 7,

/          2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 betreffende de activeringsmaatregelen voor werkzoekenden;

deel uitmaken van de doelgroepen van de maatregelen "ondersteuning van personen met specifieke problemen" en NEET's (jongeren die noch studeren, noch werken, noch een opleiding volgen) zoals gedefinieerd door Actiris of zoals gedefinieerd in het kader van de door Actiris ontwikkelde partnerschappen.

Wij bieden

(NL ONDERAAN)

Ce que nous offrons

/          Une infrastructure et un encadrement de qualité

/          Des formations complémentaires (ea cours de néerlandais)

/          Travail du soir / weekend occasionel

Contrat temps-plein pour une durée maximale de 2 ans.

 

Engangement au XX/XX/2022

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Interessé(e) ?

Envoyez votre CV avant le xx/xx/2021 à jan@recyclart.be ou à l’adresse ci-dessous à l’attention de Jan Douteur

We bieden

/            een kwalitatieve infrastructuur en omkadering

/            bijkomende vormingsmogelijkheden (oa lessen Nederlands)

/            occasioneel avond- en weekendwerk

Voltijds contract voor een periode van maximum 2 jaar.

Aanwerving op

Interesse ?

Richt een overtuigende brief met C.V. aan jan@recyclart.be of aan Jan Douteur op het onderstaande adres voor XX/XX/2022